غصه چرا ...

 
غصه هم خواهد رفت ، به

حباب لب یک رود قسم وبه

کوتاهی آن لحظه ی

شادی که گذشت  غصه

هم خواهد رفت  ،آنچنانی

که فقط خاطره ای خواهد

ماند ، لحظه را در یابیم ،

باور روز برای گذر از شب

کافیست
 

یار تنهایی من با من گفت: هر کجا

لرزیدی، از سفرترسیدی، تو بگو از

ته دل، من خدا را دارم... من خدا را


دارم  آری، آری، زندگی زیباست زندگی آتشگهی دیرنده پا

برجاست گر بیفروزیش، رقص شعله‌اش در هر کران پیداست

ورنه، خاموش است وخاموشی گناه ماست

/ 1 نظر / 16 بازدید