خدای مهربان

 

سر مشق های آب بابا ،

یادمان رفت !

رسم نوشتن با قلم ها

یادمان رفت !

شعر خدای مهربان را

حفظ کردیم اما ...

خدای مهربان را

یادمان رفت !

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید